AIXECAMENT PLANIMÈTRIC

Què és un AIXECAMENT PLANIMÈTRIC?

Comprèn tots els treballs necessaris per certificar, de manera gràfica, la superfície que té una edificació ja existent.

Situacions en que és necessari?

  • Determinar amb exactitud les dimensions d'una construcció existent, ja sigui un habitatge, local, solar, etc.
  • Certificar l'existència d'una edificació o volum.
  • Divisió horitzontal de propietats.
  • Segregació d'habitatge o local.

Tràmits a seguir:

  • Inspecció de l'edifici, realitzant les medicions, càlculs i comprovacions necessàries per l'elaboració posterior dels plànols.
  • Realització de la representació gràfica de l'edificació prèviament mesurada, determinant les seves superfícies.

raddiARQUITECTES lliurarà a la Propietat un dossier amb la Documentació Gràfica necessària per a la correcta interpretació del treball realitzat, amb indicacions de cotes i superfícies. Generalment els plànols que s'entreguen són: Situació, Emplaçament, Plantes, Alçats i Seccions representatives, i recull fotogràfic de l'estat de l'edificació.

SI ESTAS INTERESSAT/DA, només cal que omplis el formulari i nosaltres ens posarem en contacte.