GESTIÓ INTEGRAL DE PROJECTES

L'equip de raddiARQUITECTES, elaborem els projectes Arquitectònics d'obra nova, Rehabilitació, Reforma i Interiorisme, partint sobretot de les NECESSITATS DE CADA CLIENT, i dels REQUERIMENTS DE CADA ESPAI. Ho aconseguim ja que ens agrada treballar, dialogar i evolucionar conjuntament amb les aportacions dels nostres clients.

Valorant fonamentalment l’arquitectura eco-sostenible i buscant les alternatives energètiques més rendibles en cada cas. Per això col·laborem estretament amb l’empresa Green Space, amb qui conjuntament posem a l’abast de particulars, professionals i empreses, les múltiples variables existents en sistemes d’instal·lació i aplicacions més innovadores de diferents tipus d’energies renovables.

Afortunadament moltes de les principals característiques que donen una bona qualitat als espais, són intrínseques en aquests, i no valen diners, com per exemple, la llum natural i el millor aprofitament de l'espai. És per aquest motiu que val la pena fer un petit esforç i emfatitzar-los traient-ne el màxim rendiment per aconseguir una BONA SOLUCIÓ, independentment del pressupost disponible.

Aquests són els paràmetres bàsics que ens marcaran els objectius i les directrius principals per a l'elaboració del programa funcional i de necessitats en cada cas.

Aquest procés avarca des de la realització dels croquis i propostes d'idees a nivell d'avantprojecte, l'elaboració del projecte bàsic-executiu completament definit, fins a l'execució del projecte, on es materialitzen totes les idees inicials.

 

TREBALLS QUE REALITZEM EN LA GESTIÓ DEL SEU PROJECTE:

1. AIXECAMENT PLANIMÈTRIC DE L’ESTAT ACTUAL (comprovació estructural)

2. AVANTPROJECTE amb croquis i primeres propostes.

3. Realització de la proposta del PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ:

Es garanteix l’estabilitat estructural de l’edifici, els mínims d’Habitabilitat i el compliment de totes les Normatives vigents en el moment de la seva redacció. 

-    DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:  

    · Plantes de ditribució i superfícies de Proposta (en cas de Rehabilitació, també s'inclouran les plantes de l'estat actual i projecte d'enderroc si és necessari)
    · Alçats i Seccions de Proposta (en cas de Rehabilitació, també s'inclouran el alçats i les seccions de l'estat actual)
    · Plànols d'Instal·lacions de sanejament, electricitat, fontaneria, ventilació, calefacció, incendis...
    · Plànols d'Estructura (en cas de rehabilitació s'adjuntaran els plànols de reforç necessaris)
    · Plànols de detall de cuina i banys
    · Plànols de detall de mobiliari, com per exemple armaris...


-     DOCUMENTACIÓ ESCRITA:

    · Memòria Tècnica
    · Plecs de Condicions
    · Amidaments i Pressupost

4. DIRECCIÓ DE L'OBRA: Es realitza també una completa Direcció d’obra, incloent des del disseny exhaustiu de tots els interiors com cuina, banys  i alguna zona específica que demani el client, fins a l’assessorament de l’elecció dels diferents materials, il·luminació, distribució de mobiliari... prevalent sempre per sobre de tot el límit econòmic proposat pel client i l’estètica global escollida per ell. Es contemplen realitzar totes les visites d’obra que siguin necessàries perquè l’obra es realitzi sota el que s’ha marcat en projecte. Es realitzarà una direcció exhaustiva anant a l’obra sempre que aquesta ho exigeixi.

PER QUALSEVOL CONSULTA omple el formulari i ens posem en contacte amb tu.