INSPECCIÓ TÈCNICA DELS EDIFICIS

El Govern aprova el decret d'inspecció tècnica dels edificis de més de 45 anys d'antiguitat

L'objectiu és conèixer l'estat del parc d'habitatges de Catalunya, mantenir-lo en bones condicions i evitar situacions de risc.

Es tracta d'una revisió obligatòria que hauran de passar tots els edificis d'habitatges plurifamiliars que tinguin més de 45 anys, i els que vagin assolint aquesta antiguitat. L'objectiu és instituir un sistema de control periòdic de l'estat dels edificis d'habitatges, portant a la pràctica un procediment per verificar el deure que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar els seus immobles.

Per això, un tècnic competent, ARQUITECTE, inspeccionarà visualment l'estat dels elements constructius que conformen l'edifici i les instal·lacions per tal que les comunitats puguin establir un projecte de reparacions i, si cal, assolir les condicions d'aptitud necessàries.
En qualsevol cas, les obres derivades dels informes d'inspecció podran sol·licitar els ajuts corresponents a les convocatòries de rehabilitació que anualment convoca el Departament de Medi Ambient i Habitatge.

La realització de les inspeccions permetrà:

 • Evitar situacions de risc.
 • Identificar i quantificar les patologies existents indicant la necessitat d'actuació.
 • Proporcionar als usuaris informació que els hi permeti orientar i prioritzar les seves inversions.
 • Fomentar la cultura del manteniment per allargar la vida útil dels edificis.
 • Evitar la degradació del parc d'habitatges.
 • Donar informació a l'Administració sobre la situació real del parc, a fi de poder orientar i valorar correctament les polítiques de rehabilitació.

 

LA INSPECCIÓ TÈCNICA:

Són els propietaris dels edificis els que tindran l'obligació de sotmetre'l a la inspecció tècnica. L'informe haurà d'incloure:

 • Descripció i fotografies de l'estat actual de les façanes, mitgeres, patis i cobertes
 • Descripció de l'estructura vertical i horitzontal
 • Descripció de les instal·lacions comunitàries (sanejament, aigua, gas i electricitat)
 • Condicions d'accessibilitat de l'edifici
 • Deficiències detectades, la seva qualificació (greus o lleus) i el termini per esmenar-les
 • Qualificació de l'estat general de l'edifici (molt greu, amb deficiències greus, amb deficiències lleus i sense deficiències).

 

QUALIFICACIÓ GENERAL DE L'EDIFICI SEGONS LES DEFICIÈNCIES DETECTADES

 • MOLT GREU: Existència generalitzada de deficiències que per la seva importància afecten greument l'estabilitat de l'edifici i representen un perill per a la seguretat de les persones. Cal adoptar amb caràcter immediat les mesures de seguretat corresponents.
 • AMB DEFICIÈNCIES GREUS: Existència de deficiències que per la seva importància cal esmenar en els terminis indicats. Si les deficiències comporten risc per a les persones, cal adoptar mesures urgents de seguretat, prèvies a l'execució de les obres.
 • AMB DEFICIÈNCIES LLEUS: Existència de deficiències produïdes per manca de conservació. Cal efectuar treballs de manteniment per evitar el deteriorament de l'edifici o d'una part.
 • SENSE DEFICIÈNCIES: No s'aprecien deficiències en la inspecció ocular.

 

EL CERTIFICAT D'APTITUD
A partir de l'Informe Tècnic, l'administració emetrà el Certificat d'Aptitud, qualificant l'edifici d'APTE o NO APTE.

El certificat d'aptitud serà emès per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya o bé pels ens locals que hagin volgut assumir aquesta competència. En aquest cas, caldrà que comuniquin la informació necessària a l'Agència d'Habitatge de Catalunya per poder fer el seguiment de la qualitat del parc d'edificis.
El certificat d'aptitud té una vigència de 10 anys transcorreguts els quals caldrà renovar-lo seguint el mateix procediment i dins de l'any següent al de la seva caducitat.

Serà APTE:

 • Quan l'estat general de l'edifici es qualifiqui "sense deficiències" o "amb deficiències lleus".
 • Quan davant l'existència de deficiències qualificades com a greus es presenti Certificat emès per tècnic competent que acrediti que les deficiències han estat correctament esmenades.

Serà No APTE:

 • Quan l'estat general de l'edifici sigui qualificat com a "molt greu"

 

TERMINI PER PASSAR LES INSPECCIONS

Estan obligats a passar la inspecció i obtenir el certificat d'aptitud els edificis d'habitatges que tinguin més de 45 anys. El decret, per tal de facilitar la seva aplicació, estableix uns terminis màxims per dur a terme la inspecció, amb el següent calendari:

 

ANTIGUITAT DE L'EDIFICI

TERMINI MÀXIM PER PASSAR LA INSPECCIÓ

Anteriors a 1930

Fins al 31 de desembre de 2012

Anteriors a 1930

Fins al 31 de desembre de 2013

Entre 1951 i 1960

Fins al 31 de desembre de 2014

Entre 1961 i 1970

Fins al 31 de desembre de 2015

A partir de 1971

Fins al 31 de desembre de l’any en què l’edifici assoleixi els 45 anys d’antiguitat

PROGRAMA DE MANTENIMENT. QUÈ ÉS?

És una eina amb la qual, després d'haver realitzat la Inspecció Tècnica de l'Edifici, es programa un conjunt de treballs que s'han de realitzar a la finca per poder-la mantenir sana.
Els treballs que s'han de realitzar es poden dividir en actuacions de reparació i actuacions preventives.
Les ACTUACIONS DE REPARACIÓ actuen directament sobre un element degradat o malmès. Es saneja i repara l' element i s'eliminen les causes que el van malmetre.
Les ACTUACIONS PREVENTIVES, tenen com a objectiu EVITAR que els diferents elements s'arribin a degradar. A més es tracta de controlar que tots els documents i certificats de la finca estiguin en regla.

Aquí teniu el link del Decret perquè el pogueu consultar.

Generalitat de Catalunya, Habitatge. ITE

SI TENS ALGUNA CONSULTA REFERENT A L'ITE, només cal que omplis el formulari i nosaltres ens posarem en contacte.