LLICÈNCIA D'ACTIVITATS

¿Què és una llicència d' activitats o llicència ambiental?

Per poder desenvolupar qualsevol activitat comercial, s'ha d'obtenir la corresponent llicència d'activitats, que variarà segons el sector comercial del seu negoci.

Nosaltres l'ajudarem, en els requisits tècnics i legals, que ha de complir el seu local per poder obtenir la llicència i d'aquesta manera, poder desenvolupar la seva activitat comercial.

Per exemple, per obrir un centre de fisioestètica, un restaurant, un centre veterinari...es necessita la corresponent llicència, la qual exigeix que el local on es desenvoluparà l'activitat comercial, compleixi unes determinades condicions d'accessibilitat, seguretat, higiene, etc. El nostre objectiu és complir amb tots els requisits de la llicència, i per tant, projectar i executar les reformes necessàries del local perquè així sigui.

 

T'oferim el millor servei per a l'execució legal de l'activitat i obtenció dels permisos necessaris:

Estudi previ de necessitats i compliment de normativa, segons l'activitat, superfície, emplaçament...

Projecte Tècnic Ambiental (inclòs: accessibilitat, protecció contra Incendis, residus, soroll,...

Tramitació de la Llicència Ambiental a l'Ajuntament, donant   resposta als informes, fins a l'aprovació del Projecte Tècnic Ambiental.

Seguiment de l'expedient per tots els organismes oficials corresponents,  com són els Bombers, Medi Ambient,...

- Certificat d'acabament de les instal·lacions i gestions necessàries  per realitzar amb èxit el control inicial de l'activitat i obtenció de la Llicència.

 

És necessari que tota persona que desitja començar una nova activitat inclosa a l'Annex II.1 del Decret 143/2003:, el qual indica la categoria d'impacte ambiental de les activitats (segons la Llei d'Intervenció Integral de l'Administració Ambiental), obtingui una Llicència Ambiental (permís per l'exercici de l'activitat) previ a la posada en funcionament de l'activitat en qüestió.

 

Qui ho pot demanar?
Tota persona física o jurídica, prèvia presentació de la documentació legal oportuna que l'acrediti com a representant de l'empresa o titular de l'activitat.

  

Quan?
La Llicència Ambiental ha de ser sol·licitat prèviament o simultàniament amb el corresponent permís d'obres, el qual quedarà condicionat a l'obtenció de la llicència sol·licitada per a poder ser concedit. 
L'activitat no podrà iniciar-se fins a disposar de la corresponent Llicència Ambiental. Dependrà de l'Ajuntament de cada població.

  

SI NECESSITES LA LLICÈNCIA D'ACTIVITATS PER AL TEU NEGOCI, només cal que omplis el formulari i nosaltres ens posarem en contacte.