PROJECTE DE LEGALITZACIÓ

Què és un PROJECTE DE LEGALITZACIÓ?

És la Documentació que emet l'Arquitecte, certificada i signada, mitjançant el qual, s'acredita la legalitat de l'edificació que fins aleshores era il·legal.

Situacions en que és necessari?

 • En el cas que s'hagin realitzat obres, (de reforma, ampliació o nova construcció), sense permís ni llicència d'obres.
 • En el cas que l'edificació consti a l'Ajuntament com a magatzem o local i que no s'hagi actualiitzat mai, tot i que actualment sigui un Habitatge o viceversa. En aquest cas el Projecte de Legalització seria requerit pel mateix Ajuntament.

Quins requisits s'han de complir per poder legalitzar un habitatge?:

Els requisits han de ser els mateixos que un projecte d'obra nova.

 • Tenir condicions d’habitabilitat (Decret 55/2009).
 • Complir amb la normativa urbanística del Municpi.
 • Complir amb el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE).
 • Complir el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE).
 • Complir el decret d’ecoeficiencia (Decret 21/2006).
 • Certificar l'eficiència energètica de l’habitatge.(Real Decret 47/2007).
 • totes les Normatives que li siguin d'aplicació en el moment de la legalització.

En què consisteix l'Expedient de Legalització?

El projecte de legalització segueix el mateix procediment que un projecte d'obra nova:

 • Redacció del Projecte de Legalitació, per part de l'Arquitecte, on es contempla: - Plànol topogràfic de la parcel·la i situació de l'edificació (si fos necessari).

          - Aixecament dels plànols de l'estat actual de l'edificació on es contempla la realitat física de la construcció a legalitzar.
          - Control de qualitat dels materials ( per la posterior obtenció de la Cèdula d'Habitabilitat).
          - Redacció de la documentació escrita que justifiqui les solucions adoptades i les Normatives vigents en el moment de la Legalització.. 
          - Certificat de solidesa

 • Sol·licitar la llicència d’obres (de legalització en aquest cas) a l’Ajuntament amb l'Expedient de Legalització realitzat per l'Arquitecte.
 • Sol·licitar la Primera Ocupación i Tramitació de la Cèdula d'Habitabilitat al departament de Medi Ambient i Habitatge.

Una vegada justificada la seva legalitat mitjançant projecte de legalització, la propietat esta obligada a ingressar els impostos corresponents.
Quant l’administració (Ajuntament), reconeix i aprova el projecte de legalització, la construcció tindrà tots els drets a la seva condició legal, i d’aquesta manera podrà contractar tots els serveis urbanístics (llum, gas, aigua...).

PER QUALSEVOL CONSULTA omple el formulari i ens posem en contacte amb tu.