PROJECTES DE REPARCEL·LACIÓ

Què és?

La reparcel·lació és l'activitat d'execució del planejament, que té per objecte la nova divisió, segregació o reestructuració de finques, parcel·les o solars,ajustada al planejament per adjudicar-les entre els afectats segons el seu dret.

En un altre sentit, és l'instrument pel que es procedeix a repartir, entre diferents propietaris d'un àmbit d'actuació, les càrregues urbanístiques, de manera que el repartiment de les mateixes sigui equitatiu i que ells mateixos compleixin amb els seus deures urbanísics en proporció als seus respectius aprofitaments. Es una manera de normalitzar les finques - conforme al planejament vigent - i distribuir les mateixes, repartint equitativament les cessions i els costos d'urbanització necessaris; i perque els propietaris adquireixin la plenitud dels seus drets per haver complert els seus deures urbanístics.

La nova divisió haurà de respectar la Normativa de Planejament que li sigui d'aplicació en el moment de la redacció del Projecte.

PER QUALSEVOL CONSULTA omple el formulari i ens posem en contacte amb tu.