CÈDULA D'HABITABILITAT

1. La cèdula d'habitabilitat  és l’acte administratiu, contingut en un document específic anomenat així, que acredita que un habitatge compleix les condicions de qualitat que preveu la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, i que, per tant, és apte per ser destinat a residència humana.

2. La cèdula s’anomena de primera ocupació quan es refereix a habitatges de nova construcció, i de segona ocupació i successives ocupacions si es refereix a habitatges usats o preexistents.

 

OPCIÓ A: Gestió completa (CERTIFICACIÓ I TRAMITACIÓ)

Aquest tràmit inclou tots els passos necessaris fins a la obtenció de la Cèdula d'Habitabilitat:

. Inspecció de l'habitatge.
. Imprès oficial de sol·licitud de cèdula d'habitabilitat d'habitatge usat (segona ocupació).
. Certificació d'habitabilitat per l'arquitecte i Visat pel Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya.
. Tramitació de la cèdula al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat.
. Taxes de la Generalitat (5,80€ Segona Ocupació) o (29,10€ Primera Ocupació).

OPCIÓ B: Només certificació

Aquest tràmit inclou tots els passos necessaris menys la tramitació de la cèdula a la Direcció General d'Habitatge de la Generalitat i el pagament de les taxes corresponents (5,80 € Segona Ocupació) o (29,10 € Primera Ocupació), gestió que pot realitzar el titular de l'habitatge o qualsevol persona en qui delegui. Inclou:

.  Inspecció de l'habitatge.
.  Imprès oficial de sol·licitud de cèdula d'habitabilitat d'habitatge usat (segona ocupació).
.  Certificació d'habitabilitat (si s'escau) per l'arquitecte i Visat pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.

CONTACTA amb nosaltres per a la tramitació.

 

Obligatorietat de la cèdula

1.   Tots els habitatges han de disposar de cèdula d'habitabilitat, de conformitat amb aquest Decret 55/2009.  Aquesta cèdula té una vigència de 15 anys.

  1. 2.   Els habitatges de nova construcció i els que hagin sofert modificacions en la superfície o s’hi alterin les condicions d’habitabilitat, han de disposar de cèdula, prèviament a la seva ocupació.
  2. 3.   En cas d’habitatges promoguts sota qualsevol règim de protecció pública, la qualificació definitiva, les segones i successives transmissions requeriran l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat.
  3. 4.   És imprescindible per llogar i vendre un habitatge.
  4. 5.   És imprescindible perquè les companyies d'aigua, gas, electricitat... facin el subministrament als habitatges.
  5. 6.   També és necessària en cas de reagrupament familiar d'estrangers.

 

 Quan caduquen les cèdules d'habitabilitat? Des de l'entrada en vigor de l'anterior Decret d'Habitabilitat, el 2003, les cèdules tenen una validesa de 15 anys. S'han d'obtenir de nou, transcorregut aquest temps.

Si no troba la seva cèdula, pot trucar a la Secretaria d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya (tel: 93 214 70 00), on li diran si continua vigent. En aquest cas, només haurà de demanar un duplicat.

Si ha caducat, o bé té qualsevol dubte,contacti amb nosaltres i ens encarreguem de tot.

 

Tots els immobles poden obtenir la cèdula d'habitabilitat?

A part de complir els requisits mínims d'habitabilidad establerts en el Decret 55/2009 és necessari que l'immoble estigui escripturat com habitatge, per poder obtenir la cèdula. És a dir, per exemple, un local que estigui escripturat com a local, i que estigui reformat complint els requisits d'habitabilitat, continuarà sense poder obtenir la cèdula fins que no es sol·liciti una llicència de canvi d'ús, per poder-lo escripturar com a habitatge. Aquesta llicència és municipal i està condicionada pel compliment de la Normativa Urbanística del Municipi en qüestió.

 

Supòsit d’exoneració de l’obligació de lliurar la cèdula

Les persones adquirents d’un habitatge poden exonerar de manera expressa les transmitents de l’obligació  de lliurar-los la cèdula d’habitabilitat només en cas:

1. d'habitatges usats o preexistents que hagin de ser objecte d'OBRES DE REHABILITACIÓ que permetin el compliment de les condicions d'habitabilitat,o bé

2. si l'habitatge s'adquireix per al seu ENDERROC.

En cas d’exoneració per realització d’OBRES DE REHABILITACIÓ, s’ha de lliurar un informe, emès per un tècnic o tècnica competent, que acrediti que l’habitatge pot obtenir la cèdula d’habitabilitat, quant al compliment de les condicions d’habitabilitat que preveu aquest Decret, després de l’execució de les obres de rehabilitació.  L’informe s’ha d’acompanyar d’un certificat vigent, emès per l’Ajuntament del terme municipal on s’ubiqui la finca, en el qual s’acrediti que l’ús d’habitatge està autoritzat, d’acord amb la normativa urbanística, i que la finca no està sotmesa a cap expedient de protecció de la legalitat urbanística.

Les persones adquirents dels habitatges han de finalitzar les obres que l’informe tècnic determini i sol·licitar la cèdula d’habitabilitat en el termini màxim de tres anys des de la data d’adquisició de l’habitatge i, en tot cas, abans de tornar a transmetre’l per qualsevol dels títols previstos a l’apartat de “obligatorietat de la cèdula”. Aquesta obligació s’ha de fer constar per nota marginal en el Registre de la Propietat, que podrà ser cancel·lada mitjançant la presentació de la cèdula d’habitabilitat un cop obtinguda.

En cas de previsió d’ENDERROC de l’habitatge adquirit, per tal qeu es pugui produir l’exoneració de l’obligació de lliurar la cèdula d’habitabilitat, caldrà que l’adquirent l’enderroqui en un termini màxim d’un any des de la seva data d’adquisició. Aquesta obligació s’ha de fer constar per nota marginal en el Registre de la Propietat, que podrà ser cancel·lada mitjançant certificació municipal acreditativa que l’enderroc s’ha efectuat.

Els notaris i notàries han de trametre amb periodicitat mensual al departament de la Generalitat competent en matèria d’habitatge una relació amb les dades bàsiques dels actes de transmissió d’habitatges en què s’hagin produït els supòsits d’exoneració de l’obligació de presentar la cèdula previstos en aquest article.

 

Quina documentació és necessària per tramitar la cèdula?

Necessitem les dades del sol·licitant i l'escriptura de l'habitatge. 

SI ESTÀS INTERESSAT/DA EN QUÈ ET TRAMITEM LA CÈDULA DEL TEU HABITATGE, només cal que omplis el formulari. Nosaltres ens posarem en contacte i ens encarreguem de tota la tramitació.