PROJECTE PER A CANVI D'ÚS

Què és?

És un Estudi de viabilitat per la realització de projectes de canvi d’ús de local a habitatge, habitatge a local, etc., determinant totes les possibilitats que permeti la Normativa Urbanística i adaptant l'immoble en qüestió a les noves necessitats, mitjançant la redacció d'un Projecte Tècnic.

 

En què consisteix?

La “Llicència de canvi d'ús” és una llicència per la qual s'autoritza al titular d'un immoble a realitzar un canvi en l'ús originari del mateix, d'acord amb les Ordenances Municipals i les Normes Urbanístiques vigents. El canvi pot realitzar-se de local a habitatge, a oficines, a aparcament... i viceversa.

El Projecte Tècnic de canvi d'ús és un document subscrit pel facultatiu competent (Arquitecte) i Visat pel corresponent Col·legi Oficial. Cal que defineixi l'edificació existent i el canvi d'ús que es pretén realitzar, i en el que hi hagi suficients especificacions tècniques per al seu informe, incloses les que es refereixen a les instal·lacions necessàries en compliment de les Ordenances d'ús i Activitats i de prevenció d'incendis.

 

Procés a seguir:

Per tal de poder fer efectiu el canvi d'ús, cal considerar-ho Llicència d'Obres Majors i ha de ser el propi Ajuntament qui autoritzi al Propietari a efectuar el canvi d'ús original mitjançant les Normes Urbanístiques Municipals. Al ser considerat una obra major, requereix la intervenció d'un Arquitecte, com a única persona autoritzada a realitzar aquest projecte.

Per poder obtenir una llicència de canvi d'ús d'un local, oficina, aparcament, etc. a habitatge o viceversa, es estrictament necessari:

  •           Compliment de les Normes Urbanístiques Municipals.
  •           Compliment de tota la Normativa vigent i que li sigui d'aplicació en el moment de la redacció del Projecte.

L'incompliment d'alguna de les disposicions i normes recollides en aquests documents invalida legalment qualsevol canvi d'ús que s'aspiri a realitzar. Per aquest motiu és aconsellable fer un estudi preliminar i comprovar la viabilitat del canvi d'ús del local a través d'una inspecció que serà realitzada per l'equip raddiARQUITECTES i que podrà garantir la legalització del canvi.

D'aquesta inspecció se'n realitzarà un informe que recollirà els resultats de la inspecció, valorant la possibilitat d'obtenir la llicència, el pressupost de les obres i les tarifes i el cost per la realització del projecte tècnic.

Una vegada que el client compti amb l'informe de l'estudi previ que inclogui el pressupost estimatiu i amb un resultat positiu de la viabilitat del canvi d'ús, ja estarà en condicions de sol·licitar els serveis de raddiARQUITECTES.

  •           Realitzar l'estudi i l'aixecament planimètric corresponent del local a reformar.
  •           Elaborar el Projecte Tècnic complet de reforma i canvi d'ús, firmat i Visat per l'Arquitecte.
  •           Tramitar els permisos d'obra amb l'Administració.
  •           Direcció i execució de les obres amb les corresponents visites.
  •           En el cas d'habitatge, tramitació de la primera ocupació i cèdula d'habitabilitat.

SI NECESSITES UN PROJECTE DE CANVI D'ÚS, només cal que omplis el formulari i nosaltres ens posarem en contacte.